DỰ ÁN

10 Tháng Tám, 2017

QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân nhân ngày 26/11/2003; Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006; Nghị định số 04/2008 ngày 11/01/2008; Thông tư số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHDT ngày 17/01/2012; Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2013; Xét đền nghị của Sỏ giao thông Vận tải tại tờ trình số 1392/TTr-GTVT ngày 01/11/2013 về việc Phê duyệt QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

QUAN ĐIỂM – QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

 • Quy hoạch giao thông vận tải theo hướng đô thị, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn
 • Lấy quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông là khâu cơ bản, nhằm kết nối hệ thống giao thông tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
 • Có tầm nhìn chiến lược lâu dài, xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn kết nối hợp lý giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với đường huyện, coi trọng phát triển giao thông nông thôn.
 • Phối hợp chặc chẽ giữa quy hoạch phát triển giao thông và quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh, giao thông phải phục vụ kinh tếvà phát triển đô thị.
 • ……

MỤC TIÊU CƠ SỞ HẠ TẦNG – QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

 • Phát triển giao thông vận tải phải phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đô thị của tỉnh, do đó đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tại chủ yếu là đầu tư mới gắn với cải tạo theo hướng đồng bộ, cân đối, hiện tại và an toàn.
 • Gắn kết mạng lưới giao thông của tỉnh với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo tính liên thông và chuyển tiếp liên tục giữa hệ thống giao thông đối nội, với hệ thống giao thông đối ngoại, tạo điều kiện để Tỉnh Bình Dương tiếp cận nhanh và trực tiếp với thị trường trong vùng và quốc tế.
 • ……..

MỤC TIÊU VẬN TẢI – QUY HOẠCH GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG ROXANA PLAZA

 • Phát triển các tuyến vận hành khách đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, tăng khả năng kết nối trực tiếp từ tỉnh đến các tỉnh khác có nhu cầu.
 • Đảm bảo năng lực của các phương thức VTHKCC đáp ứng trên 35% nhu cầu đi lại vào năm 2020  và năm 2030 là trên 40%
 • Kiềm chế tai nạn giao thông, cải thiện an toàn giao thông đô thị và vùng phụ cận.
 • Giảm thiệu tiêu thụ năng lượng, và lượng chất thải từ hệ thống giao thông nói chung và các phương thức VTHKCC nói riêng nhằm bảo vệ môi trường đô thị.
 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương và các tỉnh trung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

 

BÀI VIẾT MỚI , , , ,
About admin